Regulamin sprzedaży usług transportowych

za pośrednictwem strony internetowej www.doholandii.pl

§ 1. Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki sprzedaży usługi transportowej, zwanej dalej „Usługą”, za pośrednictwem strony internetowej www.doholandii.pl, zwanej dalej „Stroną WWW”, oferowanej do sprzedaży przez firmę Roman Badek z siedzibą w Steblowie przy ul. Kopernika 8, numer NIP 7561461765, REGON 532341462, adres e-mail busy (małpa) doholandii (kropka) pl, zwaną dalej „Usługodawcą”. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu Usługi na Stronie WWW nazywamy „Klientem”.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Internetowym Systemie Płatności oznacza to usługę pośrednictwa finansowego świadczoną przez spółkę akcyjną Dotpay.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72 - operatora płatności internetowych.
3. Zakup Usługi za pośrednictwem Strony WWW może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
4. Warunkiem koniecznym do zakupu Usługi jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

§ 2. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do obowiązujących przepisów.
2. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
4. Każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Usługodawcę swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie Usługodawcy zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 3. Oferowane usługi i ceny

1. Wszelkie informacje dotyczące usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony WWW nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją usług oferowanych przez Usługodawcę.
2. Ceny podawane na Stronie WWW są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.
3. Usługa składa się z 2 części: rezerwacji miejsca oraz transportu na trasie i w dniu wybranym przez Klienta. Rezerwacja ma miejsce w momencie otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 4 punkt 5 Regulaminu, a jej wartość stanowi 50% wartości Usługi.

§ 4. Przebieg zamówienia

1. W celu dokonania zakupu Usługi Klient wypełnia formularz zamówienia na Stronie WWW. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.
2. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych. W przypadku stwierdzenia błędnych danych Usługodawca będzie próbował skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Usługodawca odstąpi od umowy sprzedaży.
3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych mających wpływ na Usługę Usługodawca nie odpowiada za ewentualne niewykonanie lub złe albo niepełne wykonanie Usługi.
4. Z chwilą przyjęcia zamówienia, co następuje w formie przesłania Klientowi odpowiedniej informacji mailem, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
5. W czasie 24 godzin od przyjęcia zamówienia Klient potwierdza zamówienie za pomocą otrzymanego mailem linku, a w przypadku wyboru płatności online dodatkowo dokonuje zapłaty za usługę. W przypadku braku potwierdzenia lub braku płatności w ciągu 24 godzin, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a umowa sprzedaży unieważniona. W przypadku braku potwierdzenia od Klienta, który zapłacił za Usługę, zamówienie zostaje potwierdzone automatycznie, o czym Klient zostaje powiadomiony mailem.
6. Usługodawca udostępnia Klientowi podgląd danych zamówienia w postaci strony www z historią zamówień. Link do tej strony Klient otrzymuje mailem.
7. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać tylko kontaktując się bezpośrednio z Usługodawcą.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku jeśli wykonanie Usługi stanie się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone za pośrednictwiem Internetowego Systemu Płatności.
9. Klient jest zobowiązany do oczekiwania na wykonanie Usługi w ustalonym miejscu i godzinie zgodnie z zamówieniem. Niestawienie się Klienta w ustalonym miejscu o ustalonej godzinie będzie traktowane jako rezygnacja z Usługi w czasie jej trwania. W takim przypadku Klient nie otrzyma zwrotu wniesionej zapłaty za Usługę.

§ 5. Formy płatności

1. Zapłata za zamówioną Usługę jest dokonywana gotówką lub z wykorzystaniem Internetowego Systemu Płatności. Wybór formy płatności należy do Klienta.
2. W przypadku wyboru płatności gotówką Klient powinien posiadać przy sobie odliczoną kwotę i przkazać ją kierowcy na jego żądanie, nawet przed wykonaniem Usługi lub w czasie jej trwania.
3. W przypadku wyboru płatności online Klient dokonuje zapłaty za Usługę w czasie do 24 godzin od złożenia zamówienia za pośrednictwiem Internetowego Systemu Płatności. W przypadku braku płatności po upływie 24 godzin od przyjęcia zamówienia, zostaje ono automatycznie anulowane, a umowa sprzedaży unieważniona.
4. Po dokonaniu zapłaty Klient otrzymuje potwierdzenie tego faktu drogą elektroniczną z Internetowego Systemu Płatności oraz mailem od Usługodawcy. Usługodawca udostępnia Klientowi możliwość elektronicznego wygenerowania faktury VAT, która jest potwierdzeniem zapłaty za Usługę. Link pozwalający wygenerować fakturę VAT Klient otrzymuje mailem.
5. Brak informacji z Internetowego Systemu Płatności o pomyślnym przebiegu płatności jest dla Usługodawcy informacją o braku płatności. Wszelkie problemy z tym związane należy wyjaśniać z operatorem Internetowego Systemu Płatności.
6. Usługodawca nie odpowiada za przebieg transakcji w Internetowym Systemie Płatności, ani nie gromadzi żadnych danych związanych z jej przebiegiem.

§ 6. Rezygnacja z usługi i zwrot należności

1. Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą Usługę na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić w formie anulowania zamówienia za pomocą linku, który Klient otrzymuje mailem.
3. Po otrzymaniu przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub inforamcji elektronicznej o anulowaniu zamówienia, Usługodawca zwraca Klientowi zapłatę za tę część Usługi, która nie została jeszcze wykonana, zgodnie z § 3 punkt 3 Regulaminu, za pośrednictwem Internetowego Systemu Płatności.

§ 7. Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowego wykonania Usługi, Klient ma prawo do żądania zadośćuczynienia za źle wykonaną usługę lub wykonanie jej ponownie zgodnie z umową.
2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowego wykonania Usługi, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Usługodawcy na adres e-mail busy (małpa) doholandii (kropka) pl w terminie 14 dni. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać na czym polegała nieprawidłowość oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma propozycję rozstrzygnięcia sporu. Różnice w zamówieniu ustalone i zaakceptowane przez klienta w czasie trwania Usługi nie mogą być podstawą do reklamacji.
3. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nieustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.